INFORMACJA ADMINISTRATORA
(2018-05-28 08:22:19)

INFORMACJA ADMINISTRATORA


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODOi nformuję, że administratorem jest Dyrektor Przedszkola Towarzytwa Przyjaciół Dzieci Łódź Bałuty, przy ul. Marcina Kasprzaka 66a, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g orazart. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w rybie art.15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

ADMINISTRATOR

Dyrektor Przedszkola 

TPD ŁÓDŹ BAŁUTYPolecaj na Facebooku ten wpis: